Regulamin strony

I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu "Gra Wężyk" (dalej: "Gra") jest właściciel serwisu www.grawwezyka.pl, (dalej: "Organizator").
2. Sesja Gry trwa w okresach podanych na stronie gry www.grawwezyka.pl/wezyk.html.
3. Informacje na temat Gry dostępne są na stronie internetowej www.grawwezyka.pl/wezyk.html.
4. Gra dostępna jest dla wszystkich internautów bez względu na kraj, z którego łączą się z serwerem Gry.
5. Przedmiotem Gry jest wyłonienie osób, które uzyskały największą ilość punktów w Grze w jak najkrótszym czasie podczas trwania sesji, a także możliwość wymiany zdobytych punktów na nagrodę.

II. Uczestnicy Gry
1. Uczestnikiem Gry (dalej: "Uczestnik") może być każda osoba fizyczna będąca zarejestrowanym użytkownikiem serwisu www.grawwezyka.pl, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.
2. W Grze samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie, jednak wyłącznie takie, które ukończyły 13 lat, mogą brać udział w Grze za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.
3. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Grze Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Grze wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Grze) Uczestnik zobowiązany jest odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Grze. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Grze dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.
4. Rozpoczynając Grę Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Gry i akceptują niniejszy Regulamin.
5. Regulamin Gry dostępny jest na stronie internetowej www.grawwezyka.pl.
6. Uczestnik jest obowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w zgłoszeniu do Gry. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

III. Zasady Gry
1. Warunkiem uczestnictwa w Grze jest spełnienie wszystkich poniższych warunków:
1) posiadanie aktywnego konta użytkownika w serwisie www.grawwezyka.pl.
2) posiadanie dodatniej ilości kredytów w Grze.
3) podczas rejestracji podanie własnego, aktywnego adresu e-mail.
2. Niewykonanie któregokolwiek z warunków przedstawionych w pkt. III ust. 1 powyżej powoduje automatyczną dyskwalifikację danego Uczestnika Gry.
3. Jeden Uczestnik może wziąć udział w Grze nieograniczoną ilość razy.
4. Warunkiem odebrania nagrody jest podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych.
5. Każdy Uczestnik otrzymuje darmową ilość kredytów co pewien czas, jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu.
6. Informacje o czasie trwania sesji podane są na stronie www.grawwezyka.pl/wezyk.html
7. Po wyczerpaniu kredytów Uczestnik może kupić dodatkowe kredyty dokonując płatności za pośrednictwem systemu transakcyjnego na stronie www.grawwezyka.pl/kredyty.html
8. Ceny pakietów kredytowych są dostępne na stronie www.grawwezyka.pl/kredyty.html

IV. Wybór Zwycięzców
1. Wyłonienie zwycięzców Gry będzie miało miejsce w siedzibie Organizatora nie później niż 3 dni robocze po zakończeniu sesji.
2. Wyłonienia zwycięzców dokona powołany w tym celu przez Organizatora pracownik Organizatora. Zadaniem pracownika będzie w szczególności:
a. nadzór nad prawidłowym przebiegiem Gry,
b. wyłonienie zwycięzców Gry,
c. stwierdzenie, że Uczestnik utracił prawo do nagrody zgodnie z Regulaminem,
d. rozpatrywanie reklamacji Uczestników.
3. Zwycięzcą Gry zostanie osoba, która uzyska najwięcej punktów w jak najkrótszym czasie podczas trwania sesji.
4. Wyłaniając zwycięzców pracownik kierować się będzie punktacją i czasem Gry, którą zarejestrował system Gry.
5. Gracz może także w dowolnym czasie dokonać wymiany punktów na nagrodę. Realizacja nagrody przebiegnie według pkt. IV ust. 2.

V. Nagrody
1. Fundatorem nagród jest Organizator.
2. Nagrody w trakcie trwania różnych sesji są zmienne, dlatego nagrody dostępne w trakcie trwania danej sesji są podane na stronie www.grawwezyka.pl/wezyk.html.
3. O przyznaniu nagród zwycięzcy Gry zostaną powiadomieni drogą poczty elektronicznej na adres e-mail, który został podany podczas rejestracji. Nagrody przepadają na rzecz Organizatora w przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Grze bądź w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w rozdziale II pkt. 1, 2 oraz w rozdziale III pkt. 1.
4. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
5. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. Zwycięzca ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
6. Szczegóły przekazania nagrody zostaną uzgodnione indywidualnie z laureatami drogą mailową. W przypadku osób niepełnoletnich mających ukończone 13 lat, odbiór nagrody potwierdza jeden z rodziców lub opiekun prawny.
7. W wypadku, gdy zwycięzcą zostanie osoba niepełnoletnia, nagroda wydana zostanie do rąk rodziców lub opiekunów.
8. Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne, nieprawdziwe lub zwycięzca nie odpowie na e-mail z informacją o wygranej w ciągu 14 dni od daty wysłania e-mail.

VI. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach niniejszej Gry jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla realizacji prawa do nagrody.
2. Organizator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Uczestników jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Gry, w szczególności w celu przekazania nagród zwycięzcom Gry.
3. Uczestnicy wyrażają zgodę na zamieszczenie ich imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania lub nicka w serwisie www.grawwezyka.pl w przypadku, gdy zostaną oni zwycięzcami Gry. Organizator zastrzega sobie prawo do zamieszczenia wszystkich lub tylko niektórych spośród wskazanych wyżej danych Uczestnika w serwisie www.grawwezyka.pl. Zamieszczenie tych danych nastąpi w ciągu pięciu dni od dnia wyboru zwycięzców.
4. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, Uczestnicy Gry mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniej prośby na adres: kontakt@grawwezyka.pl.
5. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych podanych przez siebie danych poprzez wysłania wiadomości email na adres: kontakt@grawwezyka.pl .
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Gry niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

VII. Reklamacje
1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Gry z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia zwycięzców Gry (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora). Organizator nie jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji otrzymanej po upływie powyższego terminu.
2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności, skierowanej na adres Organizatora, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi poprzez nadanie w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji listu poleconego na adres podany przez Uczestnika składającego reklamację.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

VIII. Postanowienia końcowe
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy dokonują udziału w Grze, jak również, za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.
2. Uczestnicy niniejszej Gry zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:
a. stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach,
b. niewykorzystywania uczestnictwa w Grze do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym w szczególności do celów komercyjnych i politycznych.
3. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Gry.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych.

   

Czas sesji

Koniec bieżącej sesji: 30.04.2016 23:59

Organizator

^